Algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden LEYS NV / DA FACTORY NV

(inclusief consumenten, online shops, overeenkomsten op afstand, winkels en shops).

Behoudens schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaarde afwijking, worden onze verkopen uitsluitend beheerst door onze algemene verkoopsvoorwaarden, hieronder opgenomen. Door het feit bij ons te bestellen of één van ons uitgaande aanbiedingen te aanvaarden, wordt de klant niet alleen geacht onderhavige verkoopsvoorwaarden te aanvaarden, doch ook afstand te doen van zijn eigen aan- en verkoopsvoorwaarden. 

1.Facturen zijn contant betaalbaar op de plaats van de maatschappelijke zetel van LEYS NV / Da factory NV, het aanbieden van wissel of ontvangkaart doet geen afbreuk aan deze bepaling. Maatschappelijke zetel en identificatie garant (indien toepasselijk):

LEYS NV
Industrielaan 30 – Zuid III
9320 Erembodegem – Belgium
Tel: +32 (0)53 64 72 73
BTW: BE 0429 180 062
E-mail: dafactoryworldwide@gmail.com

Da factory NV
Industrielaan 30 – Zuid III
9320 Erembodegem – Belgium
Tel: +32 (0)53 64 72 73
BTW: BE 0455 070 055
E-mail: dafactoryworldwide@gmail.com
 
2.LEYS NV / Da factory NV behoudt zich het recht voor op elk ogenblik de eigenschappen van haar aanbod en prijslijsten te wijzigen. Uitgezonderd wanneer zij een uitdrukkelijke geldigheidsduur aanduiden. Het aanbod en de prijslijsten zij geldig zolang deze vermeld staan in de catalogus. LEYS NV / Da factory NV behoudt het recht om zonder voorafgaande verwittiging prijzen te wijzigen. LEYS NV / Da factory NV behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren wanneer blijkt dat de prijsaanduiding en/of specificaties van een product ingevolge een technische of menselijke tekortkoming foutief zijn. Prijsvermelding gebeurt in Euro. IRB en Recupel zijn inbegrepen in de vermelde prijzen.
 
3.LEYS NV / Da factory NV behoudt zich het recht voor haar algemene verkoopsvoorwaarde te wijzigen zonder de klant persoonlijk op de hoogte te brengen en zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op enige schadevergoeding. Het is aan de klant om de algemene voorwaarden te lezen. Op lopende contracten blijven echter steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop.
 
4.Leveringstermijnen worden slechts gegeven bij wijze van aanwijzing en zonder waarborg. Een vertraging in de levering kan geen aanleiding geven tot een eis om schadevergoeding noch tot een terugname zonder onze voorafgaande toestemming. Elk geval van overmacht rechtvaardigt het onderbreken en vertraagt het uitvoeren van de bestellingen. Ze wijzigt de vooraf overeengekomen voorwaarden niet alleen wat betreft de levering, maar ook op gebied van prijzen en voorziene voorwaarden.
 
5.Onze goederen worden geleverd en door de koper aanvaard bij vertrek uit de onderneming (EN) ex works, (NL) af fabriek, (FR) ex usine te Erembodegem. Zij reizen op risico van de bestemmeling, vrachtkosten en verzekering te zijnen laste.
 
6.Elke bestelling impliceert aanvaarding zonder voorbehoud door de klant van de inhoud ervan, alsmede van huidige voorwaarden, die alleen van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van alle andere, tenzij na uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord.
 
7.Om ontvankelijk te zijn dienen alle klachten betreffende de geleverde goederen ons schriftelijk gedaan te worden binnen de 7 dagen na ontvangst ervan. Het verstrijken van deze termijn zonder schriftelijke klacht houdt definitieve aanvaarding in en goedkeuring van het geleverde zowel in zichtbare als in verborgen toestand.
 
8.Facturen welke niet worden betaald op de vervaldag, leveren vanaf deze datum een verwijlrente op van 8% per jaar vanaf de eerste dag van laattijdigheid en dit zonder ingebrekestelling.
 
9.De publicatie van de naam van de klant in de lijst van de met protest aangetekende waarden (onder meer niet limitatief correspondentie en waardepapieren), alsook het niet betalen van een wissel of factuur doet onze facturen en wisselbrieven onmiddellijk opeisbaar worden en geeft ons het recht lopende bestellingen op te zeggen.
 
10.In geval van niet-betaling der factuur op de voorziene vervaldag, zal het bedrag ervan verhoogd worden met 8% ten titel van forfaitaire schadevergoeding, en dit met een minimum van 250 euro, onverminderd de eisbaarheid van interesten en zo nodig gedingskosten.
 
11.Geen enkel order kan wegens het verstrijken van de leveringstermijn worden geannuleerd, tenzij na voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling en mits opgave van een uiterste doch redelijke leveringsdatum.
 
12.Wij aanvaarden geen enkele terugzending zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Wanneer de terugzending het gevolg is van een vergissing van de klant zullen wij ons veroorloven hem te debiteren voor de daaruit voortvloeiende onkosten (administratieve en andere).  Voor de terugzendingen die « niet-franco » gebeuren zal de klant de onkosten dragen van het terugzenden.
 
13.De koper erkent uitdrukkelijk dat, in afwijking van art. 1583 van het Burgerlijk Wetboek, de koopwaren eigendom blijven van LEYS NV / Da factory NV tot volledige betaling van de prijs, interesten en eventuele onkosten. De betaalde voorschotten blijven door de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.
 
14.Waarborg
 1. De algemene garantieperiode bedraagt 2 jaar.
 2.  De garantie beperkt zich tot de eerste eigenaar en is niet overdraagbaar. De eigenaar verplicht zich er toe het product volgens de beschrijvingen in de handleiding goed te onderhouden.
 3.  De garantie beperkt zich steeds tot het herstellen of het eventueel vervangen van de LEYS NV / Da factory producten en dekt geen schade die voortvloeit uit defecten aan deze producten.
 4. LEYS NV / Da factory NV garandeert de conformiteit van de goederen aan de bestelling van klant en de normale verwachtingen die klant ervan mag hebben, rekening houdend met de specificaties van het product.
 5. Defecten of schade als gevolg van foutief gebruik, water, oxidatie, val of schokken, nalatigheid, slecht onderhoud of gebruik in strijd met de voorschriften van de fabrikant, evenals slijtage worden niet gedekt door de garantie.
 6. De zendnota en/of het aankoopbewijs die klant bij aankoop ontvangt, is het garantiebewijs.
 7. Om gebruik te kunnen maken van de garantie wordt klant verzocht zich met het defecte apparaat schriftelijk aan te melden op hoger vermeld adres of op de website voor zover en indien op de website dergelijke aanmelding voorzien is.

15.Algemene verkoopsvoorwaarden voor verkoop op afstand aan consumenten en/of verkoop aan consumenten in het algemeen, voor zover de Belgische wet Consumentenkoop van toepassing is.

 1. De hierna vermelde verkoopsvoorwaarden zijn specifiek van toepassing op de online bestellingen via de e-shop in zoverre zij afwijken van de algemene voorwaarden. De consument dient steeds de algemene verkoopsvoorwaarden voor online verkoop te lezen en te bevestigen dat hij deze algemene verkoopsvoorwaarden aanvaardt, zo niet kan hij de bestelling niet afronden.
 2.  Betalingsvoorwaarden:
  De betaling van de online bestellingen kan gebeuren op verschillende manieren:
  Online op het moment van de bestelling via:
  – E-banking
  – Visa of Mastercard
  – LEYS NV : Manuele overschrijving op ons bankrekeningnummer 001-4969932-19 (Iban-code: BE39 0014 9699 3219 Bic-code: GEBABEB BBNP Paribas Fortis).  In dit geval kunnen de door de consument bestelde producten slechts voor de consument gereserveerd worden na ontvangst van betaling. Bijgevolg raden wij de consument aan deze betaling zo snel mogelijk te regelen via diens bankinstelling.
  – Da Factory NV : Manuele overschrijving op ons bankrekeningnummer 001-7807016-47 (Iban-code: BE22001780701647 Bic-code: GEBABEBB BNP Paribas Fortis).  In dit geval kunnen de door de consument bestelde producten slechts voor de consument gereserveerd worden na ontvangst van betaling. Bijgevolg raden wij de consument aan deze betaling zo snel mogelijk te regelen via diens bankinstelling.
 3. Levering
  1. De levering gebeurt op het bij de bestelling vermelde adres. Elk zichtbaar gebrek aan het product moet worden vermeld en moet binnen 2 dagen na levering worden doorgegeven op het e-mailadres: dafactoryworldwide@gmail.com. Onze dienst-na-verkoop zal worden belast met de opvolging van klachten.
  2. De levering gebeurt op het bij de bestelling vermelde adres. Elk zichtbaar gebrek aan het product moet worden vermeld en moet binnen 2 dagen na levering worden doorgegeven op het e-mailadres: dafactoryworldwide@gmail.com. Onze dienst-na-verkoop zal worden belast met de opvolging van klachten.
   15.3.2    LEYS NV / Da factory NV geeft het pakket ter bezorging mee aan de bezorgdienst. Zodra de bestelling is verzonden, wordt een bevestiging naar de consument verzonden per e-mail. In deze e-mail vindt de consument een Track & Trace code van de bezorgdienst die de levering zal uitvoeren, zodat zelf kan worden nagegaan waar de bestelling zich bevindt en wanneer deze zal worden ontvangen.
   Indien de consument niet thuis is op het ogenblik van de levering zal de bezorgdienst het pakket de volgende werkdag of zaterdag nogmaals aanbieden.
   Wanneer het pakket voor de tweede maal niet kan worden afgeleverd, krijgt de consument een kennisgeving van de bezorgdienst. Daarop staat vermeld waar het pakket kan afgehaald worden (bvb dichtstbijzijnde postkantoor of buren). De consument hoeft dus niet speciaal thuis te blijven om het pakket in ontvangst te nemen.
  3. Verzendkosten
   Alle bestellingen worden door LEYS NV / Da factory NV met pakketpost verzonden. Hierdoor wordt het risico van verlies, schade of diefstal tijdens het transport van de bestelling beperkt.
  4. Leveringstermijn            
   LEYS NV / Da factory NV streeft ernaar de levering uit te voeren binnen 2 werkdagen.
   Indien het goed niet is verzonden binnen 30 dagen te rekenen van de dag volgend op die waarop de consument zijn bestelling aan Da factory NV heeft toegezonden, heeft de consument het recht de overeenkomst te ontbinden door middel van een eenvoudige kennisgeving, behoudens in geval van overmacht. Deze termijn wordt verlengd met 14 dagen indien de goederen niet in stock zijn, nog moeten worden geproduceerd of in geval van jaarlijkse vakantie.
 4. Risico wegens verlies of beschadiging
  Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de consument vanaf de levering of inbezitname van de goederen.
 5. Enkel van toepassing op verkoop op afstand aan consumenten: Herroepingsrecht.
  1. In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten heeft de consument het recht om aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.
  2. Deze herroeping zal echter enkel van kracht worden op voorwaarde dat consument binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed, bij voorkeur via een schrijven, e-mail, fax of enig andere duurzame drager zijn verlangen heeft kenbaar gemaakt aan de onderneming.
  3. We verwachten dat consument zorgvuldig omgaat met de bestelling en de goederen én de verpakking terugstuurt binnen de hierboven vermelde termijn. LEYS NV / Da factory NV zal enkel teruggestuurde goederen aanvaarden op voorwaarde dat deze enkel zijn uitgepakt en/of gebruikt met het oog op het beoordelen van het goed. Teruggestuurde goederen mogen niet gebruikt zijn. Indien de consument de goederen wenst terug te sturen is het vereist om zowel de originele verpakking als verder alle geleverde toebehoren terug te sturen. Goederen die niet in deze toestand zouden verkeren bij hun ontvangst door LEYS NV / Da factory NV zullen ter beschikking blijven van de consument, die er de prijs zal moeten voor betalen. Daarenboven is de consument niet gemachtigd een herroepingsrecht uit te oefenen in geval van levering van audio-opnames, video-opnames en computerprogrammatuur (met inbegrip van vooraf betaalde herlaadbare telefoonkaarten) waarvan de verzegeling is verbroken.
  4. In geval van uitoefening van het herroepingsrecht zal de consument de koopwaar met alle middelen en op zijn eigen risico en kosten terugzenden naar Da factory NV, Dienst “Terugzending e-shop”. De directe kosten van het terugzenden van de goederen zijn voor rekening van de consument.
  5. Verzendingen “port betaald door de bestemmeling” en “tegen rembours” zullen worden geweigerd.
  6. De goederen dienen teruggestuurd te worden naar het adres vermeld in artikel 1, samen met de leveringsdocumenten en eventueel de factuur.
  7. Er zal pas terugbetaald worden wanneer LEYS NV / Da factory NV de ongebruikte goederen met verpakking heeft ontvangen. Deze terugbetaling zal uiterlijk binnen een termijn van 30 dagen na de rechtmatige uitoefening van het herroepingsrecht plaatsvinden. Elke som die consument betaald heeft voor de aankoop van de goederen in kwestie zullen worden terugbetaald op het bankrekeningnummer dat werd vermeld in de herroepingsaanvraag.

16.Aanvullende algemene voorwaarden ten aanzien van winkels/shops en hun verantwoordelijke uitbaters.

 1. De hierna vermelde verkoopsvoorwaarden zijn specifiek van toepassing op shops/winkels in zoverre zij afwijken van de algemene voorwaarden.
 2. Prijsvermelding gebeurt in Euro. Zonder verplichtingen zijn aankoopprijzen excl. B.T.W. en verkoopprijzen incl. B.T.W., doch de afnemer dient dit voorafgaandelijk zelf na te gaan. LEYS NV / Da factory NV behoudt het recht om zonder voorafgaande verwittiging prijzen te wijzigen.
 3. Bijzondere leveringsvoorwaarden en uitbatingsvoorwaarden:
  1. Opleiding en bijscholing volgen.
  2. Service na verkoop garanderen voor uw klanten.
 4. Betalingsvoorwaarden:
  1. Betaling bij levering (Rembours).
  2. Snelservice-leveringen (binnen de 24 uur) worden steeds aangerekend.
 5. Klachten, terugzenden, eigendomsrecht en garantie:
  – Klachten dienen doorgegeven te worden onmiddellijk na ontvangst van de goederen.
  – Terugzenden kan enkel na voorafgaand overleg.
  – Een garantieclaim kan enkel indien het product vergezeld is van de garantiekaart en/of het aankoopbewijs.

17.Door de aankoop van producten (desgevallend online) verklaart de klant minstens 18 jaar oud te zijn en wettelijk bevoegd producten en diensten aan te kopen. De klant stemt ermee in dat hij aansprakelijk is voor alle financiële transacties in verband met het gebruik van de website van LEYS NV / Da factory NV, inclusief deze die voor zijn rekening gebeurden door bv. inwonende minderjarigen.

18.Indien één van onderhavige bepalingen nietig en onuitvoerbaar zou worden verklaard, blijven de andere bepalingen onverkort van toepassing en zal deze bepaling toepasbaar zijn in de door de wet toegestane mate.

19.Partijen aanvaarden in het kader van hun betrekkingen, elektronische bewijsmiddelen (bv. e-mail, gegevensback-ups, …).

20.Geschillen in verband met de geldigheid, interpretatie of uitvoering van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden vallen uitsluitend onder het Belgische recht en worden enkel voorgelegd aan de rechtbanken van Oost-Vlaanderen afdeling Dendermonde, hetzij rechtbanken Gent afdeling Dendermonde, al naargelang de bevoegde rechtbank.